12 de Abril

Ida Ne’e Mak Kronolojia Membru FFTL Fa’an Timor Leste ba Malaysia

 

Singapura, Orlando Marques Henriques Mendes, idade tinan 49, treinador ekipa futebol U-23 ne’ebe mos hanesan Direitor Tekniku iha Federasaun Futebol Timor Leste (FFTL) decide pronto atu lori ekipa futebol ne’ebe ba joga iha torneiu SEA GAMES lakon ho ekipa Malaysia, ho osan ne’ebe promete husi sidadun Singapura nian ida ho naran Rajendran Kurusamy, idade tinan 55.
Orlando Marques halo kontratu ne’e hamutuk ho Eis Jogador Timor Oan ne’ebe mos hanesan membru FFTL, Moises Natalino de Jesus, idade tinan 32 no mos Sidadaun Indonezia nian, Nasiruddin, idade tinan 52.
Rajendran ho Orlando halo negosiu atu fa’an Timor ho osan $15.000 iha loron 28 Maiu 2015 iha Orchid Country Cub iha Singapura. No polisi kaptura loron ida tuir mai ho tulun membru Timor oan balun ne’ebe hola parte iha CPIB ou Corrupt Practices Investigation Bureau.
Suspeitu na’in ha’at ne’e hetan kapturasaun iha loron 29 Maiu no iha primeiru interogatoriu tribunal Singapura nian, sira ne’ega negosiu fo’er ne’e no prokurador tribunal nasaun refere deside atu kontinua fali julgamentu iha semana oin.
Rajendran, ema ne’ebe tenta atu sosa ekipa futebol Timor Leste, nu’udar mafiozu ne’ebe tama ona kadeia dala rua desde tinan 1997 ho aktu hanesan.
Ekipa Timor Leste rasik, iha jogu abertura iha Sabdu kalan (30/5) hasoru ekipa Malaysia, simu derota ho rejultado 1-0. (*/The Straits Times/CJITL)

Singapura, Orlando Marques Henriques Mendes, idade tinan 49, treinador ekipa futebol U-23 ne’ebe mos hanesan Direitor Tekniku iha Federasaun Futebol Timor Leste (FFTL) decide pronto atu lori ekipa futebol ne’ebe ba joga iha torneiu SEA GAMES lakon ho ekipa Malaysia, ho osan ne’ebe promete husi sidadun Singapura nian ida ho naran Rajendran Kurusamy, idade tinan 55.

Orlando Marques halo kontratu ne’e hamutuk ho Eis Jogador Timor Oan ne’ebe mos hanesan membru FFTL, Moises Natalino de Jesus, idade tinan 32 no mos Sidadaun Indonezia nian, Nasiruddin, idade tinan 52.

Rajendran ho Orlando halo negosiu atu fa’an Timor ho osan $15.000 iha loron 28 Maiu 2015 iha Orchid Country Club iha Singapura. No polisi kaptura loron ida tuir mai ho tulun membru Timor oan balun ne’ebe hola parte iha CPIB ou Corrupt Practices Investigation Bureau.

Suspeitu na’in ha’at ne’e hetan kapturasaun iha loron 29 Maiu no iha primeiru interogatoriu tribunal Singapura nian, sira ne’ega negosiu fo’er ne’e no prokurador tribunal nasaun refere deside atu kontinua fali julgamentu iha semana oin.

Rajendran, ema ne’ebe tenta atu sosa ekipa futebol Timor Leste, nu’udar mafiozu ne’ebe tama ona kadeia dala rua desde tinan 1997 ho aktu hanesan.

Ekipa Timor Leste rasik, iha jogu abertura iha Sabdu kalan (30/5) hasoru ekipa Malaysia, simu derota ho rejultado 1-0. (*/The Straits Times/CJITL)

 

Naran:
email:
Pub

Meteorolojia