12 de Abril

Leovigildo Kritika programa Miguel Manetelu iha PN

Dili- Depois de hetan fiar no konfiansa husi estadu, Sekretariu Estadu Juventude Desportu (SEJD) foun  Leovigildo da Costa Hornai   tama kedas ho politika 100 dias, politika ne’e atu konsolida buat hotu-hotu ne’ebe maka primeiru governu konstituisional no Quintu governu konstituisional no halo kritika ba programa anterior ne’ebe lidera husi Miguel Manetelu tamba atende liu ajenda desportu internasional.

“Depois de halo analiza ho tetu ba buat hotu, hau tenki to’o ba konklusaun ida maka ne’e, primeiru tenki define fila fali no elabora politika nasional ba juventude ne’ebe maka hahu ho sekretariu estadu Sesante Minguel Manitelo I altura ne’e  hau iha hela konsellu nasional Juventude ami haree hela katak ne’e importante teb-tebes kuandu ita ko’alia kona ba desenvolvimentu setor juventude  nian, politika maka bele orienta ita entaun ami haree katak poitika juventude nian ne’ebe maka iha 2007 haree ba ninia ba relevansia ho dinamika hotu ho evolusaun ne’e maka iha I ami tenki  fo prioridade atu halo elaborasaun ba politika nasional.” Esplika sekretariu SEJD iha uma fukun  Parlamentu nasional, Quarta (25/03/15).

Leovegildo  harii  ona ekipa sia ka team nine, ne’ebe mesak Timoroan  de’it no iha  esperiensia no nasionalista ba serbisu makaas ba area ida ne’e no hotu-hotu serbisu ho voluntariu, Sekretariu Estadu ne’e mos fo prazu fulan rua husi espasu ne’ebe hasai elaborasaun politika nasional versaun 2015 ne’e tenki remata, ne’ebe normalmente sei halo aproximasaun ho konsellu ministru para depois hetan aprovasaun.

Alende ne’e Sekretariu Estadu Juventude no Desportu  mos rekonnese katak durante ne’e politika ba desportu ne’e presija dinamiza diak liu tan, presija integra liu tan iha politika nasional ida tanba Governante ne’e hanoin no pretenente  liu tan atu  introdus no haktuir ba polika nasional ba desportu nian, ho razaun simples katak durante ne’e fo resposta barak liu ba pedidu husi internasionais nian tantu futebol tanto atletismu no seluk tan.

“Ita tenki iha politika nasional ba desportu nian, para  atu bele hatur prioridade iha modalidade saida de’it mak sai hanesan Timor-leste nia ezizensia ka nia hakarak tomak mai husi joven sira no inan aman sira no komunidade sira konaba modalidade ka prioridade ida ne’e,” Leovigildo hateten.

“Ami rezista ona katak iha prioridade la barak, iha haat ka lima maibe ami sei dezenvolve ho politika ida sei halo levantamentu ida kona ba komprehensivu teb-tebes  para atu hetan resultadu ida representativa no iha duni presaun  ba oin katak ita bele dezenvolve desportu ida ne’e bele utíl no bele sente nain ba ema hotu-hotu no ema hotu bele hola parte iha prosesu ida ne’e”. Haktuir tan Leovigildo.

Entertantu SEJD mos tau atensaun ba politika infrasturtura, tanba politika infrasturtura importante  teb-tebes, laos  iha parte  ida de’it, tanba ne’e sekretariadu iha  hanoin  atu kria politika proporsionalidade katak iha nivel munisipiu, iha nivel postu administrativu sira no areas sira ne’ebe remotas liu, tenki iha politika proporsionalidade  iha atendimentu ba iha fasilidade infrasturtura basiku  ba desportu nian ne’ebe ho kualidade  ho estandar. (Adry/CJITL)

Naran:
email:
Pub

Meteorolojia