12 de Abril

Mina Kitan Atu Maran; ENI Rejeita Intervista, ANP La Konsidera Jornalista

Dili-Relasiona ho produsaun kampo mina Kitan ne’ebe sei maran iha tinan 2016, autoridade kompetente sira kontinua desliga jornalista maske Direisaun Taxas no Impostu iha Ministeriu Finansas konfirma ona produsan mina no gas iha kampu ne’e menus husi kalkulasaun lor-loron.

Kampu mina Kitan iha Tasi Timor hahu nia produsaun iha Outobro 2011, husi Operador Italiana, ENI JPDA 06-105 Pty Ltd.

Tuir projeksaun ne’ebe mak ONG Lao Hamutuk fo sai katak produsaun mina Kitan sae makas iha tinan 2012 no produsaun komesa menus no tun. Tuir dados estatistika katak sei maran iha tinan oin maske tuir lolos durasaun ba produsaun ba kampo refere to’o tinan hitu mak maran.

Elda Sarmento, Direitora Taxa no Imposto Ministeriu Financas nian konfirma katak los duni kompara ho explorasaun antes ne’e, kampu refere bainbain produs mina barel rua nulu (20) loron ida maibe oras ne’e produsaun menus ona ba barel lima (5) iha loron ida.

Iha fatin seluk, bainhira CJITL koko atu konfirmasaun ho Country Representative husi Operador Eni, Angelina Branco, hateten katak sira labele fo sai informasaun kona ba problema refere..
Nia mos sujere deit katak kona ba produsaun kampo mina kitan nian relatorio hatama hotu ona ba Autoridade Nacional do Petroliu (ANP).

“Bele ba husu iha autoridade tamba sira mak iha jere, no sira iha dados kompleto, no hatene liu kona ba ida ne’e.” hatutan Angela ba CJITL iha nia servisu fatin Vila Verde, Sexta (24/04).

Jornalista CJITL besik semana rua ona, koko atu konfirma ho Presidente Autoridade Nasional do Petrolio, Gualdino da Silva, maibe Prezidente Autoridade ne’e kotninua desliga no la konsidera asuntu ne’e importante ba komunidade atu hatene. Email CJITL: alumni.timor@cjitl.org (Nico/CJITL)

Naran:
email:
Pub

Meteorolojia