12 de Abril

Monteiru; Kombustivel iha Timor Leste sei mai husi Same

Dili- Prezidente Timor GAP Empreza Publika, Francisco da Costa Monteiro haktuir katak prosesu hodi hari refinaria iha Betano la’o dadaun, no iha futuru kombustivel ba populasaun iha Timor Leste sei mai husi refinaria Betano iha Municipiu Same.

Tuir Monteiro katak Timor GAP seidauk supply mina tamba ladauk iha refenaria rasik. “Agora dadauk PERTAMINA mak sei supply mina mai Timor Leste no ita nian iha prosesu hela atu hari iha Betano,” haktuir Francisco ba CJITL iha knar fatin Timor Plaza, Sexta (16/04).

Iha tinan hirak liu ba Timor Gap konsege fornese mina ba Eletrisidade de Timor Leste-EDTL, maibe depois tuir poitika geral, empreza estado ne’e entrega fali ba kompania privado SACOM Energi ho ETO Lda mak fornese.

Iha futuru Timor Gap mos iha planu estrategiku atu hari estasaun petroliu iha Timor, depois Timor iha rasik ona refenaria. No presija mos produtu ne’ebe kualidade, tamba komunidade barak mak sei uja produto refere.

Tuir Monteiro katak konsentrasaun estado agora ba dezenvolve kosta sul husi Timor Leste hodi realiza mehi estado nian ba Novo Beacu, Novo Betano no Novo Suai. (Niko/CJITL)

Naran:
email:
Pub

Meteorolojia