12 de Abril

BRI Atu Mai Investe iha Timor Leste

Jakarta, Kompanhia PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) hakarak halo expansaun ba nia kompainia liu husi investimentu iha Timor Leste.

"Ami sei tama ba Timor Leste, maibe la'os tinan ida ne'e, uluk BRI iha ne'eba halo operasaun to'o suku no ami iha ona baze kliente" hateten Direitor BRI Asmawi Syam, hanesan fo sai iha Berita satu.com

Hanesan haktuir iha portal BERITA SATU, Banku ne'e nia manajementu seidauk hateten sai orasmentu hira mak sei lori mai investe iha nasaun ne'e.

Dadaun ne'e, iha Timor leste iha ona banku komersial internasional tolu hanesan Banku Mandiri husi Indonesia, Banku ANZ husi Australia Novazelandia, no Banku Nasional Ultramarino - BNU husi Portugal.

Nune'e mos, Timor Leste iha rasik nia banku cental ne'ebe hanaran BNCTL ho jestaun iha governu nia okos. (CJITL)

Naran:
email:
Pub

Meteorolojia