12 de Abril

Diplomata Vatikanu Apoio Militar Halo Atake Hasoru Grupu ISIS

EUA- Diplomata boot Vatikanu nian iha Nasoens Unidas, Bispu Agung Silvano Tomasi fó apoio ba militar atu halo hasoru grupu Islamiku Irake-Suriah ka ISIS hodi hapara atake ne’ebé sira halo hasoru ema Kristaun maioria husi Médio Orienta se la iha solusaun husi politikus sira Segunda, (16/03).

Bispu Agung hanesan hateten Jihadis halo jenosidiu no tenke hapara tambá Vatikanu sempre hetan kontra intervensaun husi militar iha area refere.

Bispu mós hatutan Grupu militar ne’e estraga grupu Religiaun minoria iha area Suriah no Irake ne’ebé sira domina, no ema barak tenke husik sira nia hela fatin, nune’e tenke hapara jenosidiu ne’e.

Informasaun ne’ebé CJITL asesu iha BBC.com Segunda, (16/03) iha entrevista  Bispu Agung hateten ne’ebé presija mak hanesan halo kombinasaun kordenasaun no iha hanoin ho diak atu halo buat ne’ebé diak atu hetan solusaun husi politikus sira laos ho violensia, se ne la realiza maka uza forsa husi militar atu atende asaun ne’e.

Antes ne’e, grupu terorista nasaun Islamiku  Irak no Suriah (ISIS) hatudu video labarik mane ne’ebé indentifika nia an sai hanesan Mohammed Said Ismael Musallam ho idade 19 tiru mate sidadaun husi nasaun Israel jerasaun Arab ho pistol, iha Kuarta feira ne’e (11/03).

Iha kamera nia oin Musallam hateten nia hetan rekruta husi organizasaun mata dalan Israel, Mossad hodi ajuda ISIS iha Suriah no halo espiaun ba Israel.

Aliende ne’e iha video ne’ebé públika sai ona Musallam dehan ho lian Prancis hasai ameasa hasoru sidadaun Yahudy iha Prancis Maibé video refere seidauk hetan indentifikasaun lolos husi parte independente.

 Antes ne’e identidade eksekutor ISIS ne’ebé hatudu mós iha video ne’e, eksekutor ne’e mak Mohammed Emwazi sidadaun Englatera husi Kwait nia mós suspende jornalista Estadus Unidus Amerika James Foley no nain rua husi Japaun Haruna Yukawa no Kenji Goto. (*/BBC.com/Ji/CJITL)

 

Naran:
email:
Pub

Meteorolojia