12 de Abril

Presidente EUA Obama La Aseita ho diskursu Primeiru Ministru Israel

EUA-Prezidente Estados Unidos Amerika, Barack Obama  la aseita ho diskursu ne’ebe hato’o husi  Primeiru Ministru Israel, Benjamin Netanyahu, bainhira hato’o iha kongresu Estadus Unidus ne’ebe relasiona ho programa nuclear Iraun.

Obama akresenta katak Benjamin Netanyahu la  oferese opsaun ne’ebe bele realiza iha asuntu primeiru kona ba oinsa prevene estadu Teheran desenvolve arma nuclear.

"Ho ajuda kongresu no parseiru internasional, ami desenvolve sansaun ne’ebe efetivu ne’ebe Iraun mai iha meja hodi negosio ho seriu” dehan Obama.

Iha Natanhayu nia diskursu, nia denunsio negosio ne’ebe halo husi nasaun osidentais no Iraun hodi dezenvolve arma nuclear.

Diskursu Netanyahu iha kongresu  bazeia ba konvite husi Partidu Republikanu- aumenta tensaun entre Israel no Uma Mutin Washington,  membru husi partidu demokratiku balu  deside atu la partisipa iha eventu refere.

Ministru Negosio Estranjeiru Estadus Unidos, John Kerry, iha Kuarta 4 de Marsu sei halo viajen ba Arabia  Saudita hodi deskute konaba asaun nuclear Iraun.(* BBCNews.com/Ai/CJITL

Naran:
email:
Pub

Meteorolojia