12 de Abril

Angela Carrascalao Hakerek Livru Konaba Ukun Rasik An

Prezidente republika Taur matan Ruak Kinta (30/08) semana kotuk ofisialmente lansa livro  ho titulo moris ba ukun rasik a’an nebe hakerek  kona ba historia ukun rasik a’an Timor Leste nian,nebe hakerek husi feto Tiam ho naran  Angela carasscalão.

Durante lansamentu, Matan Ruak hateten livro refere lansa atu husik hela ba jerasaun foun nune’e mos memoria funu nian nebe iha passadu nebe sai posibel duni to’o ohin loron atu nune’e sai hanesan testemunha husi ema nebe moris iha funu nia laran

“Hau sente nesidade atu prepara historia Timor Leste nian garante ba ita nia oan sira referensia istoria ba ita nia oan sira liliu kona ba pasado rai ida ne’e nian”dehan Taur liu husi nia deskurso.

“Aseita ba Angela nian livro ida ne’e, hau hanoin fila fali feto ka mane, kompanheiros funu nian nebe lakon tiha ona sira nia moris ba ita nia rain no ohin sira laiha it nia leet”hatutan Taur.

Taur  Matan Ruak haturan tan katak livro ida katak fo hela kontribuisaun pessoal husi testemunha nebe moris hela. (CJITL/Alin Soares)

Naran:
email:
Pub

Meteorolojia