12 de Abril

Jorge Teme Kritika Francisco Kalbuadi Lay

Dili, Eis Ministru Administrasaun Estatal no Ordenamentu Teritoriu, Jorge Teme ne’ebe oras fila hikas ona ba deputado iha Parlementu Nasional hasai kritika makas hasoru Ministru Turismo, Francisco Kalbuadi Lay.

“Sai Ministru Turismu laos sai fali Turista hodi ba visita nasaun-nasaun haluha tiha promesa ne'ebé mak hato'o hela ba populasaun Seloi Kraik Aileu, atu dezenvolve area turista iha Lagoa Seloi Kraik maibe to'o agora la realiza,” Deputado Teme hateten durante plenaria iha Parlamentu Nasional, Segunda (23/2).

Tuir Teme, area turismu iha Timor laran barak mak abandona hela, tamba ne'e husu ba guvernu liu-liu Ministru Turismu tau atensaun ne'ebé mak maximu hodi hadia fatin sira ne'ebé mak abandona hela.

Entertantu Jorge teme konsidera Lagoa Seloi Kraik iha potensia tebes ba turista rai laran no rai liur fo impaktu pozitivu ba rendementu ekonomia povo Timor Leste nian, maibe ministru turismu la halo planu ida diak atu dezemvolve fatin refere. (Estajiariu CJITL)

Naran:
email:
Pub

Meteorolojia