12 de Abril

Liu Loron Tolu, Fundasaun Alola Selebra Loron Mundial Feto ho Lansamentu Livru

Dili- Maske loron Mundial Feto monu iha loron 8 Marcu liu ba, maibe ONG Fundasaun Alola kontinua komemora loron ne’e, Kuarta (11/03/15) liu husi lansamentu relatoriu annual no seminar ho Expertu Timor oan.

Tuir observasaun ne’ebe maka jornalista CJITL nota maka, iha ventu refere halao moz ho palestra ne’ebe partisipa husi  intituisaun do Estadu ne’ebe sai hanesan oradores iha eventu ne’e  mak hanesan Xefe Exekutivu Fundasaun Alola Arjire Reis, Director Jeral husi Sekretatiu Estadu Formasaun  Profisional e Emprego  Jacinto Barros no Asesor Primeiru Ministru Asuntu Sosiadade Sivil, Joaquim da Costa.

Iha eventu refere oradores sira ko’alia liu konaba direitu feto nian, ne’ebe servisu iha seitor privadu no mos instituisaun do estadu sira, no oinsa governu fo apoio no promove feto nia direitu no dever liu-liu iha setor privadu bazeia ba lei dos traballadores 2012 ne’ebe  atu protese serbisu traballadores sira nian.

Entertanto Fundasaun Alola rasik hetan apresiasaun husi instituisaun do Governu tanba bele halo advokasia ba feto traballadores iha setor privadu.

Aliende komemora loron mundial feto, Fundasaun Alola mos halo lansamentu ba Relatoriu Estudu faze daruak feto traballadores iha setor Privadu 2014, liu husi programa advokasia fundasaun nian.

Relatoriu ne’e dedika ba feto traballador sira hotu iha seitor privadu no mos organizasaun hirak ne’ebe servisu makas no fornese  suporta hodi hadia natureza traballador nia. (Adry/ CJITL)

Naran:
email:
Pub

Meteorolojia