12 de Abril

Membru Deputado Laiha Disiplina no Desrespeitu iha Plenaria

Dili, Terca feira ne’e (21/4), reporter Centru Jornalista Investigativu Timor Leste – CJITL rejista mebru deputado  barak mak laiha disiplina no desrepeitu ba oras plenaria Parlementu Nasional nian.

Tuir monitorizasaun CJITL iha plenaria hatudu katak, plenaria Parlamentu, Terca feira ne’e hahu fali iha oras tuku 10.24  dader, la’os iha tuku 09.30 hanesan orariu ne’ebe agenda ona.
Durante plenaria, kadeira deputado barak sei mamuk no bainhira plenaria besik remata foin deputado seluk mosu iha uma fukun.

Nune’e mos tuir observasaun, Deputado balun ne’ebe CJITL nia kamera konsege kaptura hatudu katak la seriu tuir diskusaun maibe kontinua la’o ba mai no hamnasa no balun simu telefone iha plenaria laran.

Antes ne’e ONG Judicial System Monitoring Program  - JSMP mos hasai komunikadu imprensa ida hodi kritika hahalok deputado sira nian ne’ebe hatudu desrespeitu no laiha disiplina iha tempu plenaria nian. (CJITL)

Naran:
email:
Pub

Meteorolojia