12 de Abril

TMR nia mensajen ba Tinan Samea

Dili, Iha Selebrasaun tinan foun 2013 ne'ebe konsidera hanesan tinan Samea tuir kalendariu komunidade Xina nian, Prezidente Republika, Taur Matan Ruak (TMR) reprezenta povu tomak nasaun ne'e fo felisitasaun ba povu Xina liu husi selebrasaun ne'ebe hala'o iha Dili foin lalais ne'e.

Iha okaziaun Tinan Foun Lunar ne’ebé selebra iha mundu tomak, Prezidente Ruak hateten katak; hori tempu Timor‐Leste ninia independénsia, relasaun ho nasaun rua ne’e kordial no forte tebes.
“Tulun no laran luak mai Timor‐Leste to’o ohin loron valorizadu kle’an tebes no benefisial ua’in.
Ba povu China no komunidade chineza iha Timor‐Leste, hosi povu Timor‐Leste hato’o ninia votus sinseru liu iha selebrasoens Tinan Tinan Foun Lunar Chinéz – Tinan Samea”. (CJITL)

Naran:
email:
Pub

Meteorolojia