12 de Abril

Alfredo Pires “Husik” Hela Timor Leste

Dili, Relasiona ho produsaun produsaun kampo mina Bayu Undan no kampo Kitan ne’ebe besik mak atu maran, Ministru do Petroliu no Rekursu Naturais (MPRN) Alfredu Pires kontinua la responde pergunta direita husi jornalista CJITL,maske media ne’e tenta dala barak.

Antes ne’e, Diario Timoroman fo sai intervista ida ho Ministru Alfredo Pires katak to’o nia mate mos mina iha tasi timor sei la maran, maske nune’e CJITL kontinua nakloke hodi hein atu responde perguntas ne’ebe prepara ho intervista exlusivo.

“Mina Kitan kontinua esplora nafatin no sei falta 10 milaun de baril, aleinde ne’e, kampo Bayu Undan mos sei augenta to’o tinan sanolu,” hateten Alfredo Pires iha uma fukun PN iha segunda (04/03) ne’ebe mak CJITL assesu iha Jornal Timoroman.

Antes ne’e mos tuir Peskizador ba Assunto Ekonomia husi NGO Lao Hamutuk, Charles Csheiner mos hatutan katak produsaun ba kampo Bayu Undang sei to’o deit tinan 2023. “2023 ne’e laos tempo naruk tan, maibe tempo badak deit kampo ne’e sei maran” dehan Charles.

Tuir Charles, TimoLeste ninia ekonomia 80% mai husi mina. Maibe mina iha tempo ida sei maran, tamba ne’e presija investe mos iha area seluk hanesan turismu, saude, edukasaun, agrikultura. Tuir Charles katak mina sei hotu maibe agrikultura sei la hotu, bele to’o tinan rihun ida mos seidauk hotu.

Alende ne’e mos, tuir peskizador ekonomia husi NGO Lao Hamutuk, Juvinal dos Santos hateten katak iha fulan rua ka tolu oin mai ne’e kampo mina kitan sei la produs tan ona.
Juvinal mos hatutan tan katak reseitas ne’ebe mak simu husi mina kitan hanesan taxa, royalty ka direito no lukru minarai tun makas, tamba tuir projeksaun kampo mina Kitan konaba reseitas annual kada tinan hahu husi tinan 2011 reseitas ne’ebe mak Timor Leste simu besik dolar tokon lima nulu no tinan 2012 sae to’o besik dolar tokon atus hat lima nulu maibe iha tinan 2014 iha deit dolar tokon lima nulu, no iha tinan 2015 ne’e produsaun komesa menus no iha deit dolar tokon rua nulu.

Antes ne’e, tuir Diretora Taxa no Impostu ba Reseitas do Petroliu husi Ministerio Finansas, Elda Sarmento Fernandes, mos hatete katak durante ne’e produsaun mina kitan menus husi 50 baril por dia ba 5 baril por dia.

Ho ida ne’e, iha Quata (06/05) CJITL koko konfirma ho Ministru Petroliu Rekursus Minerais, maibe nia gabineti dehan Ministru okupadu tamba prepara an hela atu husik Timor Leste hodi ba halo viajen de trabalho iha estranjeiru.

Tuir informasaun ne’ebe mak CJITL hetan Iha data 26 de Maiu mak Ministru Pires foin fila husi viagen ne’e. (Niko CJITL/Email: alumni.timor@gmail.com)

Naran:
email:
Pub

Meteorolojia