22 de Abril

Alianca de Araujo : Dalan Diak Liu Mak Hau Sai Husi PNT

Prezidente Partidu Timorense Demokratiku – PTD, Alianca de Araujo hateten nia hari partidu foun tanba partidu sira nebe tuan la iha ona kredibilidade no la halo tuir promesa ne'ebe hateten ba povu.

“Ami nia strutura iha baze kompletu ona ,hanesan Dili nian, Ermera,Oecusse,no seluk tan,maibe Suai maka seidauk,maibe forma metin ona”dehan nia.

Alianca mos hateten militantes partidu ne’e mai fali husi membrus no apoiantes husi partidu seluk maka hanesan FRETILIN,PD,PUN,PNT,UNDERTIM no PSD.

PTD hari’I iha loron 28 de maio 2011,hanesan mos loron nebe Prezidente Aliança de Araujo nia loron moris.

Hatan konaba tansa nia rejigna an husi Partidu Nasionalista de Timor – PNT, Alianca hatan  katak nia rejigna an tamba iha partidu laran iha vizaun no servisu politiku la'o sabraut ona.

“Diak liu hau ses tamba lider masimu PNT ne’e laos ema seluk, nia hau nia maun, se karik ita hela naftin iha partidu ida mos ita hare imagem ne’e ladun diak, nebe hau se’es tiha para buat hotu –hotu nia maka direitamente lao”dehan nia.

Husu konaba PNT nia sekretariado agora muda ba ne'ebe, Alianca hateten “Uluk PNT nia kantor iha hau nia uma ne'e (Lahane) maibe agora sira muda sai fali ona ba Metinaru”.

Abilio Araujo hanesan maun husi Alianca Araujo ne'ebe mos hanesan prezidente PNT oras ne'e kandidatu an hela atu kompete iha eleisaun prezidensial iha 17 Marcu.

Maske nune'e Aliansa Araujo seidauk fo sai se mak nia partidu ne'e sei fo votus ba.

“Hein lai, ne'e sei segredu” Alianca remata iha nia rezidensia ne'ebe mos hanesan edifisiu PTD iha Lahane, Dili (8/2). (CJITL)

Naran:
email:
Pub

Meteorolojia