12 de Abril

Rui Maria Araujo Simu Kritika Ida ne'e iha Loron Atus Ida

Dili, Direitor Ezekutivo Luta Hamutuk, Mericio Akara hateten, planu no programa VI Governu ne’ebe lidera husi Primeiru Ministru Rui Maria de Araujo durante loron atus ida sei kontinua la’o iha fatin tamba laiha mudansa signifikativu.

Tuir Mericio Akara, dezenvolvimentu Nasional ba VI Governu konstitusional ne’ebe lidera husi Rui Maria de Araujo durante loron atus ida ona seidauk iha mudansa signifikativu ba povu sira iha area rurais, infraestrutura baziku laiha progresu estrada, be mos no nesesidade baziku sira seluk.

Mericio hateten ida ne’e ba ba jornalista CJITL iha nia serbisu fatin  Farol Dili, Sexta iha  loron, (29/05) foin lalais ne’e bainhira husu konaba loron atus ida husi governu foun.

“Agora depende iha hare, realidade infraestrutura baziku la iha progresu signifikante, Estrada taka kuak sai kuak nafatin iha munisipiu sanulu serin rua inkuindu kapital Timor Leste, povu halerik nafatin be mos.” Mericio hatutan.

Nia rekomenda katak servisu governu atu lao diak efikas no efikansia maka xefe governu tenke kontrola konsellu ministru no  sekretariu estadu no ministru hotu hamutuk ho primeiru ministru tun direitamente ba baze hodi rezolve  problema sira ne’ebe povu infrenta. (Ino/Armando/CJITL)

Naran:
email:
Pub

Meteorolojia