12 de Abril

Projeitu Komarka Foun Suai, Deputado La Preoukupa Total Orsamentu “Yang Penting” Hotu Lalais

Dili- Deputado husi bankada Conselhu Nasional Rekonstrusaun de Timor CNRT iha Parlamentu Nasional, Arão Noel declara katak maske delegasaun ida parlamentar nian halo ona fiskalizasaun ba fatin konstrusaun komarka foun iha Suai, no identifika katak projeitu refere atinji duni ona porsentu hitu nulu (70%) no husu atu kompanhia remata lalais maske deputado sira la hatene total orsamentu hira.

“Hein katak konklui lalais para ita bele hamenus prijoneiros iha prisaun becora, kapasidade prisaun becora ne’e tuir lolos 260 prijonheiros mais agora to’o ona 440 e tal, komisaun A rasik halo ona vizita ba ne’eba no laiha papan nama ida maibe ami la hatene kompanhia ida ne’ebe mak kaer obra ne’e no osan montante ba projeitu ne’e hira, yang penting hotu lalais,” hateten Arao, Quinta feira (14/5) ba CJITL.

Bainhira husu konaba prosesu pagamentu ne’ebe ministeriu financas tarde halo ba kompanhia, hanesan deputado, Arao hateten, “pagamento ba segunda feses ne’e so ministerio finansas mak bele hatene tamba momento de visita la hetan malu ho companhia ida iha tempo  ne’eba tamba ne’e mak ami lahatene ninia montante orsamento tenderizasaun hira tamba laiha papan nama ida iha ne’eba,” nia hateten hodi remata.

Iha investigasaun CJITL, hatudu dokumentu katak projeitu konstrusaun ne’e rasik kaer husi kompanhia Timor oan ho naran Mar Vermelha ho total orsamentu hamutuk U$ 1,078.046.64.
Maske atinji ona porsentu hitu nulu (70%), maibe kompañia Mar Vermella seidauk simu pagamentu segunda fase razaun iha mudansa Governu foun.

Projeitu ne’e rasik tuir lolos tenki remata iha Febreiru 2015, maibe iha konfirmasaun ho Direitor Timor oan ne’e katak, prosesu ne’e tarde tamba fallansu material konstrusaun nian barak maka tenki hola husi Indonezia no Australia. (Farrya/CJITL)

Naran:
email:
Pub

Meteorolojia