12 de Abril

Sosa Kareta Foun Iha MT, Direitor Geral Subar Folin, Kompanha Fakar Sai

Dili, Director Geral Administrasaun no Financas, Ministerio Turismu (MT) nian, Antonio de Araujo Soares bainhira jornalista CJITL hakarak konfirma prosesu tender ba projeitu ho numeru referensia 16 /DNAL-MT/III/2015 konaba suplai kareta, motor no ekipamentu informatika ba ministeriu refere, maibe kontinua lakohi fo sai ou subar folin husi prosesu tender ne’ebe hala’o remata ona.

Prosesu selesaun ne’e remata iha 22 Abril no kompanha ne’ebe manan ba suplai kareta maka husi Auto Timor Unipessoal Lda, maske nune’e iha serbisu fatin Farol, Kinta, (30/04/2015) direitor refere rejeita atu fo total orasmentu detalhu ba kompra kareta nian.

Relasiona ho orsamentu tenderizasaun ne’ebe la klaru Reporter CJITL kontinua halo konfirmasaun ba kompana Auto Timor Unippessoal Lda konaba atu suplay kareta ida, iha loron  kinta, (07/05/2015) hasoru malu ho Xefe Accounting kompana Auto Timor, Marya Lace hodi konfirma.

“Ha’u ladun hatene tenderizasaun ne’e laos Ha’u nia parte, tamba ami nia Direitor sei iha problema ruma ne’ebe nia atende iha tribunal, Ha’u hanesan parte accounting Ha’u so hatene de’it folin kareta nian hamutuk 33.500 dollar no tipu kareta mak Toyota Hilux” Informa Marya ba reporter CJITL iha nia Edifisiu kompana Comoro, Dili. (CJITL)

Naran:
email:
Pub

Meteorolojia