04 de Marsu

Vicente Guterres hateten liafuan “Asu” Iha Palacio Prezidente

Dili, Prezidente Parlamentu Nasional, Vicente da Silva Guterres hasai deklarasaun sensasional hafoin responde perguntas jornalista iha Palacio Prezidente konaba alegasaun korupsaun ne’ebe ministeriu publiku alega hasoru nia konaba partisipasaun ekonomia iha sosa kareta ba deputados iha tinan 2008.

Vicente Guterres hateten katak nia la tauk tribunal no pronto atu ba julgamentu bainhira iha transmisaun direita husi Radio no Televisaun Timor Leste inklui partisipasaun direita husi ONG Nasionais no Internasionais.

Guterres hateten ida ne’e iha Palacio Prezidente, Bairopite, Dili, Terca feira (12/5) hafoin remata enkontro ho Prezidente Republika, Taur Matan Ruak (TMR).

“Hau la tauk atu ba, prizaun atu sulan mane, la’os asu” Vicente hateten ho lian makas iha intervista.


Prezidente Parlamentu ne’e rasik hetan alegasaun korupsaun husi ministeriu publiku no seidauk pronto ba julgamentu maske tribunal halo ona karta notifikasaun ba parlamentu nasional atu hasai nia imunidade.

Tribunal rasik labele halo julgamentu hasoru Vicente bainhira Parlamentu Nasional la hasai imunidade ne’ebe estado atribui.

“Deputado sira iha parlamentu hateten ona katak imunidade sei la hasai no husik hau nia mandatu to’o remata.” Vicente konfirma iha intervista ne’e. (CJITL)

Naran:
email:
Pub

Meteorolojia