12 de Abril

Atlantis termina nia misaun no muda ba Museu iha Florida

EUA, Tersa feira dader oras Florida-Estadus Unidus Amerika (EUA), Astronotu Atlantis nian muda Atlantis husi Kennedy’s space centre iha Florida ba Kennedy’s visitor space iha Florida ne’ebé nia distansia kilometru 10 husi Kennedy’s space center Florida.

Aviaun luar angkasa ka aviaun fora do espaço ne’ebé ho naran Atlantis sei permanente iha Museum  ho naran Kennedy’s visitor space.

Museum ne’ebé desenha especial ba Atlantis lokaliza iha estadu Florida-Amerika,museu Kennedy’s space visitor ho nia as metru 100 resin.

Atlantis hari iha tinan 1985 ho nia todan kilo 13.000,Atlantis finaliza nia misaun ikus liu iha tinan 2011,misaun fora do espacu ne’e konsideradu susesu hanesan mos misaun Atlantis nian ba Fulan,planeta Mars,Jupiter no projetu teste Apollo.

Administrator NASA Charlie Bolden  anunsia katak,atlantis sei permanente iha Kennedy’s visitor space nudar faktu istoria ida iha prosesu dezenvolvimentu siensia no teknolojia Amerika nian ne’ebé sei disponivel ba publiku atu visita museu ne’e hodi hare ho sira nia matan.

"Amerika sei lidera mundu iha area esplorasaun,no hetan prestasaun diak barak iha programa fora do espasu, atu lori ita ba fatin ida ne’ebé ita seidauk ba hodi nune bele pozisiona ita nia imajinasaun no aspirasaun katak it abele ba, ita lansa tiha ona atlantis ho susesu signifika ita kria loron foun ida”Bolden hateten durante nia intervensaun iha serimonia transferensia Atlantika ba Museu iha Florida.

Bolden realsa ho transferensia Atlantis ba Museu ne’e la signifika atu hapara atividade esplorasaun ba planeta, maibe NASA sei kontinua programa ne’e iha futuru.

“atlantis nudar misaun ikus karik taka ona programa luar angkasa ka fora do espasu maibe espiritu sei moris ho ita atu kria tan programa,hanesan ita dezenvolve teknolojia no sistema laos atu benefisia deit kompania privadu maibe atu servi nesisidade ita hotu nian, hanesan misaun sira ba Mars,asteroid no fatin seluk fora do espasu, hau hakarak atu hato obrigadu ba kru hotu nebe semo  ho atlantis ba planeta sira”Bolden hato’o nia apresiasaun ba austronotu no publiku amerika nia apoiu ba susesu atividade atlantis.

Bolden hateten, desijaun atu tau tiha aviaun atlantis permanente iha museu nebe luxu nudar prestizu ida ba NASA.

NASA rejista katak durante operasaun aviaun Atlantis semo dala 33 iha nebe feto no mane amerikanu sira nain 156 mak iha laran.

Operasaun Atlantis ne’ebé susesu komprova amerikanu sira nia matenek iha area esplosaun ba planeta.

Tuir observasaun jornalista CJITL, komandante ka astronotu Atlantis nian espresa sira nia admirasaun ba esforsu sira ne’eb’e atinji durante halo operasaun ho aviaun Atlantis. (Tito de Jesus Filipe/husi EUA)

Naran:
email:
Pub

Meteorolojia